Poreski tretman izdataka za rekreaciju, sportske događaje i aktivnosti za zaposlene (Team Building)

U modernom poslovnom okruženju, sve je veći broj preduzeća koja vode računa o zdravlju svojih zaposlenih organizujući im razne oblike rekreacije, kako u prostorijama poslodavca, tokom radnog vremena, tako i van prostorija poslodavca i van radnog vremena. Moderna preduzeća takođe vode računa o odnosima među svojim zaposlenima, pa organizuju sportske, ali i druge vidove aktivnosti, usredsređene na razvoj i unapređenje odnosa između zaposlenih – popularno nazvanih “Team building” (Tim bilding). Iako su ovi oblici rekreacije kod nas uvek postojali, može se reći da su ih na velika vrata uvela strana preduzeća.

Iako je zakonom definisana obaveza poslodavca da vodi računa o zdravlju zaposlenih, a unapređenje odnosa očigledno doprinosi efikasnosti preduzeća, do skora je u većini slučajeva na ove rashode postojala obaveza plaćanja poreza na dohodak građana.

Članom 18a Zakona o porezu na dohodak građana, koji važi od 1.1.2019. godine, napokon je jasno određeno da se porez na dohodak građana ne plaća na izdatke za rekreaciju na radnom mestu, organizovanje sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih, usmerenih na poboljšanje zdravlja zaposlenih i/ili izgradnju boljih odnosa među zaposlenima.

Kako Zakon nije dao precizne definicije, niti uslove pod kojima se ovo poresko oslobođenje može ostvariti, predviđeno je da će ministar finansija bliže urediti primenu ovog člana zakona, na šta smo čekali više od šest meseci od početka primene zakona. Ministar je obavezu izvršio donošenjem Pravilnika o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene.

Izdaci za adaptaciju poslovnih prostorija poslodavca i nabavku opreme za rekreaciju

Ukoliko poslodavac želi da organizuje rekreaciju zaposlenih u sopstvenim prostorijama, neophodni izdaci su oslobođeni poreza, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1) ako su takvi izdaci poslodavca dokumentovani na način da se iz njih sa sigurnošću može potvrditi vrsta i visina izdataka;
2) ako je plaćanja u vezi sa izdacima poslodavac vršio direktno na račun dobavljača;
3) ako je opštim aktom poslodavca uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na radnom mestu i da s tim u vezi poslodavac ima obavezu da stvori uslove za rekreaciju;
4) ako je opštim aktom poslodavca uređeno da svi zaposleni imaju pravo na korišćenje prostorija i opreme za rekreaciju, kao i pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima.

Član 2. stav 1. Pravilnika

Ukoliko zbog velikog broja zaposlenih, organizacije prostora, ili iz bilo kojih razloga postoji ograničenje u mogućnosti da svi zaposleni koriste prostor za rekreaciju, poslodavac zadržava pravo na poresko oslobođenje ukoliko obezbedi druge prostorije u kojima će ostali zaposleni moći da obavljaju rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima, kada je to predviđeno opštim aktom.

Izdaci za kolektivnu rekreaciju zaposlenih

Prema Pravilniku, kolektivna rekreacija zaposlenih podrazumeva:

1) zakup termina u sportskoj hali ili drugom objektu podobnom za kolektivnu rekreaciju u određenom vremenskom periodu;
2) obezbeđivanje zaposlenima korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga (teretana, bazen, zatvoreni ili otvoreni sportski tereni ili tereni za rekreaciju i sl.);
3) obezbeđivanje zaposlenima mogućnosti korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga kod različitih pružaoca usluga, ukoliko je svim zaposlenima dostupan isti broj i vrsta različitih pružaoca usluga pod istim uslovima (omogućavanje istovremenog pristupa različitim teretanama, bazenima, zatvorenim ili otvorenim sportskim terenima ili terenima za rekreaciju).

Član 3. stav 2. Pravilnika

Poslodavac ostvaruje pravo na poresko oslobođenje pod sledećim uslovima:

1) ako je opštim aktom poslodavca uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na način da se vrši naknada troškova po tom osnovu;
2) ako je kolektivna rekreacija zaposlenih dostupna svim zaposlenima pod istim uslovima, odnosno da je iste vrste, kvaliteta i obima za sve zaposlene;
3) ako je takva naknada troškova dokumentovana na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova;
4) ako se naknada troškova kolektivne rekreacije zaposlenih vrši direktnim plaćanjem na račun dobavljača.

Član 3. stav 1. Pravilnika

Kao i kada je u pitanju organizovanje rekreacije u sopstvenim prostorijama, ukoliko iz organizacionih razloga nije moguće obezbediti svim zaposlenima, rekreaciju iste vrste i kvaliteta na istom mestu (kada je u pitanju zakup termina u sportskim objektima i slično), poslodavac može ostvariti pravo na poresko oslobođenje ukoliko i ostalim zaposlenima obezbedi rekreaciju iste vrste, obima i kvaliteta.

Ukoliko postoje zaposleni, koji iz medicinski opravdanih razloga nisu u mogućnosti da učestvuju u istim oblicima rekreacije kao i ostali zaposleni, tada poslodavac zadržava pravo poreskog oslobođenja i ukoliko ovim zaposlenima obezbedi rekreaciju specifičnu po vrsti, obimu i kvalitetu. Ovakvu potrebu je neophodno potvrditi odgovarajućom dokumentacijom medicine rada.

Team building – Organizovanje sportskih događaja i drugih aktivnosti zaposlenih usmerenih na poboljšanje zdravlja i/ili unapređenje odnosa

Poslodavac može da se oslobodi poreza na dohodak građana na team building aktivnosti, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1) ako su takvi događaji, odnosno aktivnosti uređeni opštim aktom poslodavca i sprovode se na osnovu obrazložene odluke poslodavca koja sadrži podatke o prirodi aktivnosti, odnosno događaja, kao i njihovoj svrsi;

2) ako pravo na učešće na takvim događajima, odnosno aktivnostima ima značajan broj zaposlenih;

3) ako pravo na učešće na takvim događajima, odnosno aktivnostima koristi značajan broj zaposlenih koji imaju pravo na učešće;

4) ako su učinjeni troškovi dokumentovani na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova;

5) ako poslodavac plaćanja vrši direktno na račun dobavljača.

(2) U smislu stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, značajan broj zaposlenih koji ima pravo na učešće na sportskim događajima, odnosno aktivnostima predstavlja broj u visini od najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih, a značajan broj zaposlenih koji koristi to pravo predstavlja broj u visini od najmanje 70% zaposlenih od broja zaposlenih koji imaju pravo na učešće.

Član 5. stav 1. i 2. Pravilnika

Ukoliko iz organizacionih razloga na događaju može da učestvuje manje od 70% zaposlenih, smatraće se da je ispunjen uslov za oslobođenje, ukoliko je poslodavac tokom godine organizovao više događaja, koji se mogu razlikovati u specifičnostima, zbog kojih neki zaposleni nisu bili u mogućnosti da učestvuju, a na kojima je kumulativno ispunjen uslov značajnog broja zaposlenih.

Ukoliko zaposleni dokumentuje da iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da prisustvuje događaju, iz razloga koji se smatraju opravdanim u skladu sa Zakonom o radu (Bolovanje, godišnji odmor i sl.), može se uračunati u broj zaposlenih koji su prisustvovali događaju.

Može se zaključiti da je zakonodavac znatno proširio krug aktivnosti i oblika rekreacije na koje se ne plaća porez na dohodak građana, ali dao znatno preciznije definicije ovih aktivnosti i uslova pod kojima se oslobođenja mogu ostvariti, a privreda svakako pozdravlja i podržava sve napore ministarstva u ovom smeru.