Izrada studija o transfernim cenama

Izrada i predaja studije o transfernim cenama je obaveza svih privrednih društava i preduzetnika koji posluju sa povezanim licima.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima neophodno je da poreski obveznici koji su tokom poreskog perioda poslovali sa povezanim licima u poreskom bilansu prikažu uticaj tog poslovanja na ostvareni rezultat. Oporezivi rezultat se zatim koriguje tako da bude onakav kakav bi bio da je promet robe i usluga sa povezanim licem vršen po tržišnim cenama.

Cilj studije o transfernim cenama je da se utvrdi da li postoje povezana lica, koje su transakcije sa njima vršene, kolike su realne tržišne vrednosti navedenih transakcija i da se utvrdi da li je po ovom osnovu potrebno uvećati oporezivu dobit.

Povezana lica

Zakon o porezu na dobit lice povezano sa obveznikom definiše kao “fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke”.

U sledećim slučajevima se smatra da postoji mogućnost kontrole i uticaja na poslovne odluke:
– Posredno ili neposredno posedovanje najmanje 25% akcija ili udela
– Kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja
– Postoje fizička, ili pravna lica koja posredno ili neposredno učestvuju u upravljanju, kontroli, ili kapitalu kod oba pravna lica

Licima povezanim sa obveznikom smatraju se i bračni, ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog, ili vanbračnog druga.

Povezenim licem se takođe smatra i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Studija o tranfernim cenama u punom ili skraćenom obimu

Studija o transfernim cenama se može izraditi u punom, ili skraćenom obimu. Studija u punom obimu se izrađuje kada sa povezanim licem postoje transakcije koje u ukupnom iznosu prelaze 8.000.000 dinara, kao i uvek kada sa povezanim licem postoje zajmovi, ili krediti.

Kod studije o transfernim cenama u punom obimu obavezna detaljna analiza transakcija, utvrđivanje realnih tržišnih cena, a najčešće i korekcija rezultata u poreskom bilansu.

Prilikom izrade studije o transfernim cenama u skraćenom obliku, potrebno je samo utvrditi obim i prirodu transakcija koje su vršene između preduzeća, bez vršenja korekcija u poreskom bilansu.

Usluga izrade studija o transfernim cenama

Forecast doo za Vas izrađuje profesionalne i kvalitetne studije o transfernim cenama. Iza sebe imamo veliki broj izrađenih studija i sve kvalifikacije neophodne za njihovu izradu.

Radimo poštujući sve standarde struke, kao i lokalne propise, u skladu sa smernicama OECD, Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima.

Izradu počinjemo time što u saradnji sa klijentom utvrdimo koja su povezana lica i koje su transakcije sa njima vršene. U skladu sa dobijenim informacijama, zajedno sa klijentom utvrđujemo kojom će se metodom utvrditi tržišne vrednosti izvršenih transakcija. Nakon toga pristupamo izradi same studije.

Kontaktirajte nas kako biste saznali da li vam je neophodna studija o transfernim cenama.